Thông báo kết thúc vòng thi cấp trường cuộc thi Chinh phục vũ môn

BTC cuộc thi Chinh phục vũ môn thông báo. Vòng thi cấp trường cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III năm học 2016 – 2017 đã chính thức kết thúc vào 24h ngày 23/04/2017.

Kết quả tuần 15 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

BTC thông báo Kết quả tuần 15 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

Kết quả tuần 14 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

BTC Thông báo kết quả tuần 14 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

Kết quả tuần 13 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

BTC thông báo kết quả tuần 13 vòng trường cuộc thi "Chinh phục vũ môn" toàn quốc lần thứ III

59 - CV/HĐĐTW ( Công văn tiếp tục triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III)

59 - CV/HĐĐTW ( Công văn tiếp tục triển khai cuộc thi Chinh phục vũ môn toàn quốc lần thứ III)