Danh Sách Vòng Thi

Lịch thi đấu cuộc thi Chinh Phục Vũ Môn tại: https://chinhphucvumon.vn/

STT Tên vòng thi Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Trạng thái
1 Tuần 1 08:30 03-10-2016 21:30 09-10-2016 Đã kết thúc
2 Tuần 2 08:30 10-10-2016 21:30 16-10-2016 Đã kết thúc
3 Tuần 3 08:30 17-10-2016 21:30 23-09-2016 Đã kết thúc
4 Tuần 4 08:30 24-10-2016 21:30 30-10-2016 Đã kết thúc
5 Tuần 5 08:30 31-10-2016 21:30 06-11-2016 Đã kết thúc
6 Tuần 6 08:30 07-11-2016 21:30 13-11-2016 Đã kết thúc
7 Tuần 7 08:30 14-11-2016 21:30 20-11-2016 Đã kết thúc
8 Tuần 8 08:30 21-11-2016 21:30 27-11-2016 Đã kết thúc
9 Tuần 9 08:30 28-11-2016 21:30 04-12-2016 Đã kết thúc
10 Tuần 10 08:30 05-12-2016 21:30 11-12-2016 Đã kết thúc
11 Tuần 11 08:30 13-03-2017 21:30 19-03-2017 Đã kết thúc
12 tuần 12 08:30 20-03-2017 21:30 26-03-2017 Đã kết thúc
13 Tuần 13 08:30 27-03-2017 21:30 02-04-2017 Đã kết thúc
14 Tuần 14 08:30 03-04-2017 21:30 09-04-2017 Đã kết thúc
15 Tuần 15 08:30 10-04-2017 21:30 16-04-2017 Đã kết thúc
16 Tuần 16 08:30 17-04-2017 21:30 23-04-2017 Đã kết thúc
17 Vòng cấp Tỉnh/Thành Phố 09:00 20-05-2017 09:00 31-05-2017 Đã kết thúc